Home

Les AA.CC. es poden manifestar en qualsevol moment o hi ha un període evolutiu propici?

Les AA.CC. es manifesten al llarg de la infància, mentre el nen està evolucionant i formant-se. Aquest és el període en que podem detectar-les millor, doncs és quan podem comprovar amb fiabilitat la desviació típica que manifesta el nen/a respecte a la mitjana dels seus companys de la mateixa edat cronològica, aspecte què, en l’edat adulta, ja queda bastant més difuminat.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)