Home

Quan es pot dir que un infant té AA.CC.? I quan és superdotat?

En relació amb aquests termes, hem de tenir en compte que Altes Capacitats (AA.CC.) és el terme genèric que engloba a tot tipus de nens/es amb algun tipus de talent o superdotació. Per entendre-ho, mireu a continuació la figura 1, on queda tot ben reflectit:

Com es pot comprovar, no és el mateix tenir algun tipus de talent que ser un nen/a superdotat, ni podem confondre el terme genèric AA.CC. amb sols superdotació. Per a diferenciar entre els diferents tipus d’AA.CC., els psicòlegs i pedagogs disposem d’una sèrie de barems que s’obtenen mitjançant la passació de tests d’aptituds intel•lectuals i de creativitat, juntament amb la valoració del historial evolutiu del nen/a.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)