Home

Quins aspectes comuns presenten els nens amb AA.CC.? Tots són iguals?

De cap manera són iguals. «Cada nen és un mon», i això val tant per als nens amb AA.CC. com per als qui no en tenen. Aquest alumnat no és un grup uniforme, ni existeix un perfil únic. A causa de la seva gran diversitat, no es pot generalitzar, però sí que es poden observar algunes de les següents característiques:

 • Presenten una intel•ligència excepcional per la facilitat i rapidesa per aprendre, combinar i utilitzar coneixements.
 • Aprenen ràpidament, amb poca pràctica, temes més avançats del que correspondria a la seva edat.
 • Alts nivells de pensament crític i autocrític. Alta tendència al perfeccionisme.
 • Qüestionen, a vegades, els mètodes d’ensenyament i es resisteixen a les tasques repetitives.
 • Fan aportacions poc usuals i profundes en els debats a l’aula.
 • Per a les converses i els debats, prefereixen la companyia dels més grans i dels adults.
 • Els agrada més el treball individualitzat que el de grup. Confien en ells mateixos, es mostren segurs, i són independents.
 • S’interessen molt aviat per temes dels grans: qüestions d’actualitat, l’univers, l’ecologia, el temps, el sentit de la vida i de la mort…
 • Els llibres escolars els troben elementals. Ells tenen amplitud d’interessos.
 • Solen descobrir les relacions inusuals, abans que les convencionals.
 • Sembla que els pugui mancar atenció, concentració i fins i tot interès, però quan se’ls pregunta, es comprova que estan al corrent de tot.
 • Socialment, es relacionen bé amb nens més grans i, si ho fan amb més petits, adopten el rol de protector.
 • Tenen un gran sentit de l’humor.
 • Elevada sensibilitat: tenen empatia amb els altres i desig de ser acceptats. Els afecten les crítiques a la seva persona o el rebuig dels seus companys. Esperen que els altres tinguin valors similars. Necessiten l’èxit i el reconeixement i tenen por del fracàs.
 • Perseverança: si les activitats són del seu interès, desafien totes les dificultats, no cedeixen. Són obstinats i tenaços.
 • Sensació de sentir-se diferents: tenen recel de compartir els seus interessos amb els altres, i por de no trobar interlocutors vàlids.
 • Inconformisme: no deixen de preguntar fins que té sentit clar i lògic el que els expliquen. Es marquen fites molt altes.
 • Rebutgen la repetició, la rutina i l’autoritat impositiva. Manifesten avorriment. Rebutgen, a vegades, les ordres que vénen dels seus superiors.
 • Qüestionen l’autoritat si no està justificada i també els mètodes d’ensenyament, volen organitzar el treball escolar a la seva manera.

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)