Home

Un infant no detectat corre alguna mena de risc?

Els alumnes amb AA.CC. presenten problemes de conducta quan no estan estimulats de forma convenient a la seva potencialitat o no són reconeguts com a alumnes d’altes capacitats. Aleshores poden manifestar agressivitat verbal i física, es mostren rebels, o bé passius, vivint aleshores en un món de fantasia, eviten la gent, no es defensen…

Un estudiant amb AA.CC. no detectat pot ser perquè el seu rendiment sigui simplement inferior i arribi a fer que el seu potencial passi desapercebut. Això vol dir que fracassen respecte al seu propi potencial.

El més comú quan no és detectat i, per tant, no rep els reptes intel•lectuals que necessita ni se li practica l’adaptació educativa necessària, és que aquest alumne es desmotivi, es torni mandrós, tingui problemes de comportament o, fins i tot, de personalitat. Hi ha estudis que fins i tot relacionen aquest fet amb diversos trastorns psicològics (de conducta, de personalitat, d’ansietat, depressions, etc.).

(Reproduït per cortesia del Grup de treball de Superdotació i Altes Capacitats)